Kadry i płace

Kadry i płace

 •  sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,   
 •  sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),  
 •  sporządzanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,  
 •  archiwizowanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 •  sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
 •  sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,  
 •  sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS,   
 •  sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R, PIT-8AR,   
 •  wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,  
 •  sporządzanie deklaracji PFRON,     
 •  terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,  
 •  sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11,  
 •  sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,  
 •  sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,   
 •  sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,  
 •  nadzór nad dokumentacją kadrową,  
 •  pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.