Księgi handlowe

Księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,    
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,  
 • utworzenie zakładowego planu kont,     
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,    
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,     
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,      
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V7M i JPK_V7K,  
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,       
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,     
 • przygotowanie dokumentów do KRS,   
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,   
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,     
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,     
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,   
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.