Ulgi podatkowe, czyli jak obniżyć podatek w zeznaniu rocznym

Ulgi podatkowe, czyli jak obniżyć podatek w zeznaniu rocznym
Rodzaj ulgi Wymagane dokumenty Kwota odliczenia Sposób opodatkowania (typ formularza) Od czego odliczysz?
Ulga na internet faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający w/w dane. nie więcej niż 760 zł a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 + zał. PIT/O
od dochodu
Ulga na dziecko* odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, zaświadczenie o uczęszczeniu pełnoletniego dziecka do szkoły Na pierwsze i drugie dziecko 1112,04, na trzecie 2000,04zł i na czwarte i kolejne 2700zł opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O od podatku
Ulga rehabilitacyjna** dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków Kwota wydatków w zależności od kategorii:
a) nielimitowane - możesz odliczyć pełną wartość poniesionych wydatków
b) limitowane - 2.280zł
c) na leki - odliczasz różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł.
a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 + zał. PIT/O
od dochodu
Darowizny na krwiodawstwo Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr. a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii. 50% wydatków poniesionych na nowe technologię a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
od dochodu
Ulga odsetkowa ulga odsetkowa, czyli spłata odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowej, udzielonej podatnikowi w latach 2002-2006, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł. a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/D
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/D
od dochodu
Darowizny kościelne i darowizny na cele pożytku publicznego dokument z informacją o darczyńcy, kwocie darowizny i dacie do 6% dochodu podatnika a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół dokument z informacją o darczyńcy, kwocie darowizny i dacie do 6% dochodu podatnika a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
od dochodu
Darowizna na cele walki z COVID-19 "Wysokość darowizny udokumentujesz:
- dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej,
- dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny niepieniężnej."
"W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:
- od 1 stycznia do 31 marca - odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
- od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny."
a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Darowizny komputerów przenośnych Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu w zależności od terminu przekazania darowizny*** a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Ulga IKZE dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty, takim dokumentem jest np. przelew bankowy "1,2-krotności lub 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok" a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) 53 000 zł a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Ulga dla młodych "Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26." Uldze podlegają przychody uzyskane łącznie od stycznia do grudnia w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł wyłącznie PIT-37 -
Odliczenie składek społecznych RMUA lub inny dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub potrąconych z pensji składek a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L)+PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od dochodu
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA lub inny dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub potrąconych z pensji składek a) opodatkowanie wg skali podatkowej (PIT-36) (PIT-37) + zał. PIT/O
b) opodatkowanie liniowe (PIT-36L) + PIT/O
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) + zał. PIT/O
od podatku
* Więcej na ten temat poczytasz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/
** Więcej na ten temat poczytasz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
*** Dokładne wartości darowizny: https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-komputerow-przenosnych/